Menu Close

Ikimokyklinis ugdymas

Įstaigoje ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis įstaigos specialistų parengta ikimokyklinio ugdymo programa, kuri parengta vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais ikimokyklinio ugdymo programų kriterijais ir ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis.

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas įstaigoje atliekamas vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtu „Pasiekimų aprašu“. Dokumentą pdf formatu galima parsisiųsti iš svetainės ikimokyklinis.lt. 
Vaiko ugdymo(si) pažangos vertinimą atlieka ikimokyklinio ugdymo pedagogai, tėvai ir vaikai. Vertinime gali dalyvauti ir kiti pedagogai bei specialistai: meninio ugdymo pedagogas, sveikatos priežiūros specialistas, švietimo pagalbos specialistai.
Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi pažanga analizuojama du kartus per metus: spalio ir kovo mėnesiais, užpildant ir užfiksuojant vaikų ugdymosi pasiekimų žingsnius vaikų pasiekimų lentelėje.“Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo lentelė”.

 

 

 

Skip to content