Menu Close

Mokinių lankomumo tvarka

MOKINIŲ LANKOMUMO TVARKA

2020 m. vasario 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-420 (įsigalioja nuo vasario 18 d.) pakeisti mokesčio už vaiko išlaikymą darželiuose tvarkos aprašo 11.2.2. ir 11.2.7. papunkčiai, 21 ir 22 punktai, taip pat papildytas 11.2.11 papunktis (prisegta). Mokestis nemokamas dėl:

11.2.2. ligos, jei liga tęsėsi tris ir daugiau nelankytų dienų iš eilės mokestis už maitinimą neskaičiuojamas (jei mažiau nei tris dienas vaikas nelankė ugdymo įstaigos, mokestis už maitinimą skaičiuojamas), apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 kalendorinių dienų, įstaigos Vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti informaciją iš www.esveikata.lt svetainės apie apsilankymo pas gydytoją faktą nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento. Trys ir daugiau dėl ligos ar kitų priežasčių praleistų dienų – tai naujas atskaitos taškas ir tėvams (globėjams) ir įstaigoms, skaičiuojančioms mokesčius už vaikų maitinimą. Jei vaikas serga 3 ir daugiau darbo dienų, už maitinimą nereikės mokėti nei už vieną dieną. Įsigaliojus naujam  Tarybos sprendimui, tėvai privalo informuoti ugdymo įstaigą jos nustatyta tvarka ir pateisinti dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos.

Jei vaikas serga daugiau nei 10 dienų (rūpinantis vaikų gerove ir norint apsaugoti jų teises lankyti  ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupę (priešmokyklinis ugdymas yra privalomas) bei išvengti tėvų (globėjų) piktnaudžiavimo vaiko liga, išskirtiniais atvejais, pastebėjus tėvų neteisėtus veiksmus ir apsvarsčius Vaiko gerovės komisijoje)  iš tėvų (globėjų) prašoma informacijos tik apie vaiko apsilankymo faktą iš www.esveikata.lt., nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento. Tėvų pateisinimo „raštelio“ nevadinkite pažyma, „pažymų“ nėra ir neturime teisės jų iš tėvų prašyti, nes pažymų gydytojai neišduoda ir žodis „pažyma“ tėvus klaidina. Tai gali būti pranešimas ar informacija apie vaiko dėl ligos praleistas dienas. Prašome pasikeisti savo įstaigų vidines tvarkas pagal naują Tarybos sprendimą, kurias patvirtinote siekdami reglamentuoti sergančių vaikų dienų pateisinimą. Tėvai (globėjai) turi pateikti informaciją, tik kada vaikas paskutinį kartą lankėsi pas gydytoją, t. y. apsilankymo faktą, kitokių asmens duomenų teikti nereikia. Siekiant mažinti administracinę naštą, tėvai (globėjai) tokią informaciją (arba ekrano vaizdą) gali siųsti darželiui ir el. paštu arba ją prisegti darželių informacinėje sistemoje (skiltis Vaikų lankomumas).

Atkreiptinas dėmesys, kad jei vaikas dėl ligos ugdymo įstaigos nelankė tik vieną arba dvi darbo dienas, siekiant išvengti piktnaudžiavimo, kaip saugiklis lieka sprendimas skaičiuoti mokestį už tų dienų maitinimą.

11.2.7. vasaros metu (birželio-rugpjūčio mėn.) tėvams (globėjams) pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka. Jeigu vasaros laikotarpiu tėvai nuspręs neleisti vaiko į darželį, turės įstaigos vadovui pateikti prašymą;

11.2.11. dėl kitų priežasčių, jeigu vaikas nelanko įstaigos tris ir daugiau dienų, tėvams (globėjams) pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka.“ Jei vaikas nelanko darželio dėl kitų priežasčių, neįvardytų tvarkoje, daugiau nei 3 darbo dienas, mokestis už maitinimą taip pat nebus skaičiuojamas. Pateisinamos, atleidžiant nuo mokesčių už maistą, gali būti ir kitos vaiko nelankymo priežastys: viešnagė pas senelius, mamos sprendimas pasilikti darželinuką per gimdymo ar vaiko auginimo atostogas ir pan.

  1. Už mokesčių surinkimą yra atsakingas įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.Tėvų įsiskolinimus už vaikų išlaikymą darželyje reikia griežtai kontroliuoti ir skolas išieškoti teisės aktais nustatyta tvarka.

  1. Informaciją apie vaikus, nelankiusius įstaigos daugiau nei 30 darbo dienų per paskutines 90 kalendorinių dienų be pateisinamos priežasties, įstaigos Vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes, turi teisę pateikti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, prieš 10 darbo dienų apie tai raštu įspėjus tėvus (globėjus).Jeigu pastebėsite, kad vaikas ilgai nelanko darželio be pateisinamos priežasties, įtarus vaiko nepriežiūrą ar kt., kalbėkite su tėvais, aiškinkitės aplinkybes, kvieskite į Vaiko gerovės komisijos posėdį. Nepavykus įstaigoje išspręsti problemos, prieš 10 dienų raštu įspėkite tėvus ir tik tada kreipkitės į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą.
Skip to content